Şahıs şirketi nasıl kurulur

Şahıs şirketi nasıl kurulur

Kendi işinizi kurmak üzereyseniz ya da Freelance çalışıyorsanız şahıs şirketlerinizi kurarak yasal bir şekilde çalışma hayatınıza devam edebilirsiniz.
0.0 (0 oy)
Şahıs Şirketi

1.1. Şahıs Şirketi Nedir?

 

Şahıs şirketleri kollektif ve komandit olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şirket borçlarından ötürü sorumluluk sınırsızdır ve tüm ortakları eşit derecede yükümlülük altına alır. Kurumlar vergisine mükellef değildir.

 

1.2. Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler

 • İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri,(noter) İkametgah (resimli) Nüfus Cüzdanı (Muhtarlık) Suretinin alınması,

 • Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır),

 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile ilgili Vergi Dairesine başvuru yapılır),

 • Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi,

 • Yoklama tutanağın düzenlenmesi (Vergi dairesi tarafından düzenlenir),

 • Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile ilgili vergi dairesine başvuru yapılır),

 • Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (yazar kasa alınması gerekiyorsa (perakende işlemlerle uğraşanlar) (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır),

 • Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak noter veya anlaşmalı matbaada bastırılır,

 • Sicil gazetesi ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve ekinde sözleşme ile başvuru yapılır),

 • İlgili Odaya kayıt yaptırılması (faaliyet göstermiş olduğu işle ilgili Odaya istenen belgeler ile başvuru yapılır ve kayıt ücreti ödenir),

 • İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile bağlı olunan belediyeden başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç ve ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı :Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, müracaat edilir gerekli evraklar hazırlanır,

 • SSK İşlemleri (işçi çalıştıracaklar) bağlı olunan sosyal Sigortalar kurumuna istenen evraklarla birlikte işe başlamadan bir gün önceden dilekçe ile müracaat edilir.

 • Bağ-Kur İşlemleri matbu evrak ile Bağ-Kura müracaat edilecektir.
1.2.1. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan

Evraklar

 • Dilekçe (Sahip veya vekili tarafından  imzalanır ve eklenen belgeler belirtilir),

 • Noter onaylı imza tescil  beyannamesi(İsim dışında unvan kullanılacaksa isimden sonra bu unvan da imza beyanında bulunmalıdır),

 • Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti,

 • İşletme yeri  kira ise kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi,

 • Tutulan  defterlerin noter tasdikli sayfa fotokopisi,

 • Vergi levhası  fotokopisi Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin  edilir).


 

1.2.2. Vergi Dairesi – Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhası,Yazar

Kasa Levhasının Tasdik Ettirilmesi Ve Damga Vergisinin

Yatırılması

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen kasa makbuzu ile aynı gün iş yeri adresine göre bağlı bulunulan Vergi Dairesine müracaat edilir. Girişimci alacağı hesap numarasını faaliyete geçmeden önce, belgelerin basımı ve vergi levhasının alımı sırasında da kullanacaktır.1.2.3. Şahıs Firmalarda Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili

Şahıs Şirketi:

 • Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir),

 • Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

 • Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi (resimli),

 • Noter  onaylı imza sirküleri,

 • İş yerine ait tapu veya kira kontratının  fotokopisi,

 • Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.Şahıs Şirketleri 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar kollektif  ve komantid şirket adı verilmektedir.
1.3. Kollektif Şirket ve Tanımı

İki ve daha çok gerçek kişi tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacı ile bir akitle kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortakların tümünün sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan; hak ve ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir.1.3.1.  Kollektif Şirketin Kuruluşu

Kollektif Şirketin kuruluşu şu aşamalarda gerçekleşmektedir.

 

1.3.1.1. Kollektif Şirketin Ana sözleşmesinin Hazırlanması

Şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar şunlardır:

 • Ortakların adı, soyadı ve tabiiyetleri,

 • Şirketin kollektif Şirket olduğu,

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,

 • Şirketin konusu,

 • Sermaye katılım payı,

 • Ortakların temsil yetkileri, belirlenmelidir.


 

Aksi taktirde şirket adi şirket hükmünde olur.

Şirket Ana Sözleşmesinin ortaklar tarafından imzalanması ve noter tarafından bu imzaların tasdik edilmesi gerekir.

 

1.3.1.2. Ticaret Sicil İşlemleri

Noterce tasdik edilen bu ana sözleşmenin ticaret sicilde tescili ve sicil gazetesinde de ilen edilmesi gerekir. Bunun için gereken belgeler şunlardır:

 • Noter tasdikli iki adet şirket ana sözleşmesi,

 • İki adet imza beyannamesi,

 • Ortakların ikametgah ve nüfus cüzdan suretleri,

 • Belediye’den alınan ticari durum tasdiknamesi,

 • İlgili vergi dairesine yatırılan kuruluş harç makbuzunun aslı,

 • Ticaret Siciline hitaben yazılmış dilekçe,

 • Tüketiciyi koruma kanununa göre sermayenin %0,2’si nispetinde paranın merkez bankasına yattığına dair makbuz gerekmektedir.


İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir.

Bu işlemlerin ardından şirket kuruluş işlemleri tamamlanmış olup ticari faaliyetlerine başlayabilir konuma gelmiştir.1.4. Komandit Şirket ve Tanımı

Komandit Şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir akitle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir.1.4.1. Komandit Şirketin Kuruluşu

Şirket kurma aşamaları şu şekilde gerçekleşir.

 

1.4.1.1. Şirket Sözleşmesinin hazırlanması

Ortaklar yasanın emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla şirket sözleşmesine üyelik kaydı koyabilirler.  Sözleşmede bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:

 • Ortakların ad, soyadı ve tabiiyetleri,

 • Ortakların ikamet adresleri,

 • Şirketin komandit niteliği,

 • ortaklardan hangilerinin komanditer oldukları,

 • Şirketin unvanı ve merkezi,

 • Şirketin konusu, sermaye miktarı ile ortakların her birinin sermaye olarak koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları,

 • Şirkete temsile yetkili olanların ad, soyadları ve bunların temsil şekli.


 

Şirket sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra tüm ortaklardan sonra imzaların noter tarafından imzalanması gerekir. Tescil ve ilan komandit şirket ortaklarının şirket sözleşmesinin noter tarafından tasdikinden sonra 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu ticaret siciline müracaat ederek şirketin tescilini talep etmeleri zorunludur.

Sicil memuruna bir dilekçe ile müracaat edilmeli ve dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.

 • Noter tasdikli 2 adet sözleşme,

 • Şirketi temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza örnekleri,

 • Kurucu komandite ortakların noter tasdikli nüfus cüzdanları suretleri

 • İlgili belediyeden alınacak ticari durum belgesi

 • İlgili vergi dairesine yatırılmış kuruluş harcının makbuzu